Nổi bật

Advanced IT Project Management

Follow on Facebook

QUẢN TRỊ DỰ ÁN CNTT NÂNG CAO

(ADVANCED IT PROJECT MANAGEMENT)

 

 1. Thời lượng: 40 hours
 2. Tổng quan khóa học

Khóa học được xây dựng theo phương pháp năng động, mang tính thực hành và áp dụng bài học vào thực tế cao, trang bị cho học viên những kĩ năng nâng cao để có thể đánh giá được những thách thức trong quá trình triển khai một dự án CNTT, từ đó thiết lập một lộ trình hoàn chỉnh dẫn tới thành công, phù hợp với hệ thống CNTT hiện tại, hướng dự án phát triển theo chiến lược của doanh nghiệp trong tương lai. Học viên sẽ có cơ hội tương tác với những tình huống thực tế từ đơn giản đến phức tạp trong các dự án về CNTT. Hơn nữa, khóa học còn cung cấp những kiến thức nâng cao giúp học viên có thể bảo đảm hệ thống thông tin của dự án, áp dụng các công cụ bảo mật để tối ưu hóa qui trình triển khai một dự án CNTT.

 1. Đối tượng tham gia khóa học
  Giám đốc dự án, Trưởng ban dự án, Trưởng nhóm dự án, kỹ sư hệ thống, kỹ sư phần mềm cấp cao, chuyên gia quản lý cấp trung trong các doanh nghiệp và chuyên viên trong các công ty nhỏ và vừa. Khóa học này đặc biệt có ý nghĩa đối với các chuyên gia quan tâm đến vấn đề tối ưu hóa hiệu quả của dự án CNTT.
 2. Điều kiện tham gia khóa học
  Để thành công trong khóa học, học viên cần :
  –     Có kiến thức cơ bản về hệ quản trị dự án
 3. Chứng chỉ
  Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ :
  –     Nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học do VietPace cấp.

  7. Nội dung khóa học

PART 1 – Start to Finish.

Chapter 1: Initiating the Project
Gathering Project Information
Identify the Project Needs
Chapter Summary
Chapter Quiz
Chapter Exercises
Exercise solutions

Chapter 2: Planning the Project
How to Plan
Establishing Project Priority
Creating an ApproachChapter Summary
Chapter Quiz
Chapter Exercises
Exercise Solutions

Chapter 3: Working with Management
Defining the Organizational Structure
Presenting the Project to Management
Defining Management’s Role
Inventing a Project Kickoff
Creating Management Alliances
Chapter Summary
Chapter Quiz
Chapter Exercises
Exercise Solutions

Chapter 4: Creating the Budget
Budget Basics
Determine the Estimate Type
Implementing Bottom-Up Cost Estimates
Using Top-Down Estimating
Budget at Completion
Zero-Based Budgeting
Determining Project Expenses
Tracking Budgetary Expenses
Chapter Summary
Chapter Quiz
Chapter Exercises
Exercise Solutions

Chapter 5: Creating a Work Breakdown Structure
Working with a WBS
Coordinating WBS Components
Creating a WBS
Obtaining Management Approval
Chapter Summary
Chapter Quiz
Chapter Exercises
Exercise solutions

Chapter 6: Organizing a Project Team
Assessing Internal Skills
Creating a Team
Interviewing Potential Team Members
Managing Team Issues
Using External Resources
Chapter Summary
Chapter Quiz
Chapter Exercises
Exercise Solutions
Chapter 7: Building the Project Plan
Building the Project Plans
Defining the Project Schedule
Deadline-Orientated Projects
Creating a Project Network Diagram
Working with Project Constraints
Building the Network Diagram
Analyzing the Project Network Diagram
Management Reserve
Using Microsoft Project
Chapter Summary
Chapter Quiz
Chapter Exercises
Exercise Solutions
Chapter 8: Implementing the Project Plan
Reviewing Assignments with the Project Team
Focus on the Work
Hosting a Project Status Meeting
Tracking Progress
Tracking Financial Obligations
Chapter Summary
Chapter Quiz
Chapter Exercises
Exercise Solutions
Chapter 9: Revising the Project Plan
Defining the Need for Revision
Establishing Change Control
Implementing Project Changes
Issue Management Meetings
Delaying a Project
Chapter Summary
Chapter Quiz
Chapter Exercises
Exercise Solutions
Chapter 10: Enforcing Quality
Defining Quality
Quality of the Deliverables
Quality of the Process
Quality Management as a Process
Ensuring Quality Throughout the Project
Creating a Strategy for Quality
Chapter Summary
Chapter Quiz
Chapter Exercises
Exercise solutions
Chapter 11: Managing Teams
Leading the Team
Establishing the Project Authority
Mechanics of Leading a Team
Team Meetings
Maintaining Team Leadership
Working Toward the Finish
Motivating the Team
Chapter Summary
Chapter Quiz
Chapter Exercises
Exercise Solutions
Chapter 12: Completing the Project
Completing the Final Tasks
The Project Postmortem
Obtaining Final Sign-Off
Post-Project Audit
Creating the Final Report
Declaring Victory
Declaring Failure
Cheers! Celebrating Victory
Chapter Summary
Chapter Quiz
Chapter Exercises
Exercise Solutions
PART 2 – IT Project Management About Security 
Case Study
Step 1   : IT Security Project Management Building Blocks
Step 2   : Defining the Security Project
Step 3   : Organizing the IT Security Project
Step 4   : Building Quality Into IT Security Projects
Step 5   : Forming the IT Security Project Team
Step 6   : Planning The IT Security Project
Step 7   : Managing the IT Security Project
Step 8   : Closing Out the IT Security Project
Step 9   : Corporate IT Security Project Plan
Step 10 : IT Operational Security Plan