Nổi bật

Agile scrum workshop

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học:

Scrum là một khuôn khổ gia tăng có tính lặp được sử dụng để phát triển phần mềm và quản lý dự án. Lúc đầu Scrum được thiết lập cho các dự án phát triển phần mềm, nhưng vẫn có thể hoạt động tốt trong bất kỳ phạm vi nào có tính phức tạp, sáng tạo.

Ngoài việc là một trong các phương pháp quản lý dự án Agile lớn nhất và phát triển nhanh nhất, Scrum còn là một kỹ thuật quản lý phần mềm đơn giản với một tập hợp nhỏ những thực hành và quy tắc có tính tương quan, không quá nguyên tắc và có thể nâng cao hiệu suất cho các nhóm phát triển phần mềm gần như ngay lập tức.

Khóa học này giới thiệu các thực hành đã được kiểm nghiệm về quản lý backlogs sản phẩm, lập kế hoạch tiến độ phát hành, các bước lặp (Sprints), theo dõi và báo cáo. Học viên sẽ tìm hiểu cách lập kế hoạch hiệu quả và điều hành các cuộc họp Scrum hàng ngày, lập kế hoạch sprint, đánh giá sprint, cải tiến, và nhiều hơn nữa.

Thời lượng: 4 ngày