Nổi bật

Bảo mật cho người sử dụng máy tính

Follow on Facebook

Tổng quan khóa học:

Khóa học nhằm giúp học viên là những người sử dụng máy tính nhận thức & nhận biết về các mối đe dọa bảo mật thông tin thông qua đó có được những kiến thức & kỹ năng để bảo vệ tài sản thông tin và sử dụng máy tính, mạng an toàn
Thời lượng: 1-2 ngày

Nội dung chi tiết: vui lòng liên hệ tới email : contact_hn@vietpace.com hoặc số điện thoại: 0462780050