Nổi bật

CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION

Follow on Facebook

1. Tóm tắt khóa học :

Khóa học CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION – CMMI giúp bạn hiểu rõ hơn các mô hình CMMI, các khái niệm và thực hiện chúng trong tổ chức, ngoài ra còn giúp bạn hiểu khái quát về CMMI-SVC và CMMI-ACQ. Các ví dụ thực tế hơn cũng sẽ được thảo luận để hiểu trọn vẹn trong quá trình thực hành tại lớp.

2. Thời lượng khóa học : 05 ngày

3. Nội dung khóa học :

 • Các khái niệm về Cải Tiến Quy Trình và CMMI
 • Khái quát các thành phần trong mô hình CMMI
 • Đại diện và thể chế mô hình
 • Phát triển sản phẩm 1
 • Quản lý dự án
 • Hỗ trợ dự án và tổ chức
 • Phát triển sản phẩm 2
 • Cơ sở hạ tầng cho việc cải tiến
 • Quản lý định lượng
 • Hỗ trợ các môi trường phức tạp
 • Liên kết tất cả đối tượng
 • Khái quát về CMMI-SVC
 • Xác định, xây dựng và cung cấp dịch vụ
 • Giám sát và kiểm soát dịch vụ và sản phẩm
 • Khái quát về CMMI-ACQ
 • Các nhóm quy trình thu nhận và những thực hành cụ thể độc đáo