Nổi bật

Giải pháp chống tấn công Oracle

Follow on Facebook

Giới thiệu: Khóa học này giúp học viên biết được những giải pháp kỹ thuật kiện toàn bảo mật cho CSDL Oracle10g. Nếu bạn đang vận hành một CSDL Oracle10g thực tế, bạn cần học khóa học này để bảo đảm an toàn cho dữ liệu.

Mục tiêu:

– Nhận biết các lỗ hổng nguy hiểm tồn tại trong Oracle Database
– Hiểu các kỹ thuật tấn công nguy hiểm nhất vào Oracle
– Áp dụng được ngay các kỹ thuật chống tấn công học được từ khóa học
– Xây dựng thủ tục kiểm tra mức độ an ninh cho Oracle Database

Đối tượng tham gia khóa học

– Chuyên viên quản trị Oracle Database
– Chuyên viên phát triển ứng dụng Oracle PL/SQL
– Chuyên gia tư vấn bảo mật
– Chuyên gia bảo mật
– Quản lý hệ thống tin học Oracle

Thời lượng: 5 ngày (40 tiếng)