Nổi bật

Giải pháp chống tấn công Oracle nâng cao

Follow on Facebook

Giới thiệu: Khóa học giúp học viên hiểu biết được những giải pháp kỹ thuật kiện toàn bảo mật cho CSDL Oracle ở mức chuyên sâu nâng cao. Các giải pháp trong khóa học này hướng đến các hệ thống Oracle lớn, nhiều người dùng và dữ liệu rất quan trọng.

Đây là khóa học cấp cao nhất giành cho hướng bảo mật Oracle

Mục tiêu:

–  Áp dụng được ngay các giải pháp chống tấn công nâng cao học được từ khóa học
–  Khả năng tư vấn giải pháp bảo mật Oracle cao cấp cho khách hàng

Đối tượng tham gia :

–  Chuyên viên quản trị Oracle Database cấp cao
–  Phát triển ứng dụng Oracle PL/SQL
–  Chuyên gia tư vấn bảo mật cấp cao
–  Chuyên gia bảo mật
–  Quản lý hệ thống tin học Oracle

Thời lượng: 2 ngày (16 giờ)