Nổi bật

Giải pháp giám sát CSDL audit vault và database firewall

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

Khóa học hướng dẫn học viên nắm được các đối tượng cần giám sát, các vấn đề cần quan tâm trong việc triển khai giải pháp giám sát CSDL Audit Vault and Database Firewall (AVDF). Giảng viên là những người có kinh nghiệm trong việc triển khai giải pháp AVDF cho nhiều khách hàng và hệ thống lớn ở Việt Nam.

Đối tượng tham gia

  • Quản trị CSDL Oracle
  • Nhân viên an ninh bảo mật

Thời gian khóa học : 5 ngày