Nổi bật

ISO 27001 IMPLEMENTATION

Follow on Facebook

1. Giới thiệu:

ISO 27001 kiểm soát các chi phí của các chứng nhận, các hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS). Khóa học có xu hướng phản ánh mức độ kinh nghiệm trong việc kiểm soát các chi phí, các hệ thống quản lý an ninh. Khóa học được đào tạo dưới hình thức làm việc (working) dựa trên các kinh nghiệm đã đạt được trong việc xây dựng và được xác nhận trên toàn thế giới về ISMS-ISO 27001.

2. Thời lượng: 5 ngày

3. Đối tượng tham dự:

* Các cá nhân được giao nhiệm vụ với ISMS hoặc ISO 27001 chứng nhận
* Các kiểm toán viên có nhu cầu mở rộng hiểu biết về việc các kỹ thuật bảo mật.
* Chịu trách nhiệm về an ninh thông tin
* Phụ trách quản lý hệ thống
* Phụ trách quản lý an ninh thông tin

4. Bài học:

 • Effective communication: a huge barrier to success
 • Overview and synergy: ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005, ISO 9001, ISO 20000 (ITIL/ITSM)
 • Design for success: taking into account stakeholder needs
 • Package for success: putting structure in your program
 • Empowerment: trickle down management commitment
 • Taxonomy: a place for everything
 • Span of control: acknowledge your limitations
 • Risk Assessment: what really counts
 • Service delivery: measuring performance
 • Directives: telling them what to do
 • Methodologies: telling them how to do it
 • Roles and Responsibilities: competency and accountability
 • Implementation: deriving and executing operational detail
 • Monitor and Measure: performance indicators and records
 • Managing an audit: leveling the playing field