Nổi bật

IT PROJECT MANAGERMENT

Follow on Facebook

1. Tổng quan

Triển khai các dự án CNTT thành công gần như đồng nghĩa với việc triển khai thành công các mục tiêu chiến lược CNTT mà ban lãnh đạo ngân hàng đã đặt ra. Tuy nhiên, quản lý các dự án CNTT thành công là một vấn đề không hề dễ dàng, bởi CNTT là một lĩnh vực rất đặc thù luôn phát triển và thay đổi nhanh chóng, các kết quả thu được từ các dự án nhiều khi không thể cân đo, đong đếm được như các lĩnh vực khác. Muốn quản lý dự án CNTT thành công, đòi hỏi một sự nỗ lực rất lớn từ lãnh đạo ngân hàng, các phòng ban, của người làm CNTT, các đối tác triển khai,..đây là một vấn đề khó mà không phải ngân hàng nào cũng nhìn thấy hoặc đáp ứng được. Khóa học này sẽ cung cấp đến học viên các phương pháp luận chuẩn mực, các kinh nghiệm trong quá trình làm dự án CNTT để giúp học viên hiểu đúng, đầy đủ và thành công trong các dự án CNTT tại ngân hàng trong tương lai.

2. Thời lượng:

Khoá học có tổng thời lượng 05 ngày

3. Đối tượng:

Các nhà lãnh đạo, CIO, các nhà quản lý dự án, các thành viên tham gia dự án

4. Course yêu cầu:

Tổng quan về quản trị dự án và sử dụng Microsoft Project

5. Mục tiêu:

 • Tổng quan về quản trị dự án CNTT và các phương pháp luận quản trị dự án CNTT
 • Khảo sát và xây dựng các yêu cầu của dự án
 • Đánh giá tinh khả thi và lựa chọn giải pháp, nhà cung cấp
 • Xây dựng bản mô tả phạm vi công việc
 • Xây dựng lịch trình dự án
 • Hoạch định chi phí
 • Hoạch định các nguồn lực dự án
 • Hoạch định quản lý rủi ro
 • Hoạch định quản lý chất lượng
 • Hoạch định trao đổi thông tin liên lạc
 • Kế hoạch triển khai
 • Tổ chức triển khai dự án
 • Giám sát dự án
 • Kiểm soát thời gian
 • Kiểm soát chi phí
 • Kiểm soát chất lượng, sự thay đổi và quản lý cấu hình
 • Kiểm soát các vấn đề và rủi ro
 • Tổng kết dự án và bài học kinh nghiệm

 6. Đề cương chi tiết

BÀI 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN CNTT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

 • Định nghĩa dự án
 • Các giai đoạn của dự án
 • Đặc điểm của dự án CNTT
 • Thảo luận các bài học kinh nghiệm
 • Phương pháp luận quản lý dự án
 • Phương pháp luận của PMI
 • Phương pháp luận của PMBOK
 • Phương pháp luận RUP
 • Phương pháp luận COBIT
 • Phương pháp luận Microsoft
 • Phương pháp luận của từng tổ chức

BÀI 2 – KHẢO SÁT VÀ LẬP YÊU CẦU DỰ ÁN

 • Khảo sát và thu thập yêu cầu dự án
 • Làm việc với các nhà cung cấp
 • Xây dựng các đề xuất/Đề án đánh giá khả thi
 • Đánh giá khả thi và phê duyệt

BÀI 3 – ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI

 • Xây dựng hồ sơ mời thầu
 • Đánh giá/Lựa chọn nhà cung cấp
 • Xây dựng hợp đồng/Các nguyên tắc thực hiện

BÀI 4 – XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN

 • Xác định phạm vi dự án
 • Xây dựng cây cấu trúc công việc (WBS)
 • Xây dựng lịch trình triển khai
 • Xác định các vai trò thực hiện dự án
 • Xây dựng cơ chế truyền thông
 • Xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro
 • Phê duyệt kế hoạch dự án

BÀI 5 – LẬP CHI PHÍ DỰ ÁN

 • Kỹ thuật top-down và bottom-up phân tích chi phí
 • Phân bổ ngân sách cho dự án
 • Ước lượng chi phí
 • Hạch toán và kiểm soát

BÀI 7 – TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

 • Phát triển cơ cấu tổ chức dự án
 • Phân công nhân sự
 • Chuẩn bị môi trường triển khai dự án
 • Thực hiện các công việc của dự án
 • Xây dựng quy trình và cơ chế giám sát

BÀI 8 – GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

 • Kiểm soát thời gian
 • Kiểm soát chi phí
 • Kiểm soát chất lượng
 • Kiểm soát phạm vi
 • Kiểm soát cấu hình
 • Kiểm soát các vấn đề, lỗi và rủi ro
 • Báo cáo về tiến trình, tình trạng dự án

BÀI 9 – KIỂM SOÁT AN TOÀN THÔNG TIN

 • Xây dựng quy trình kiểm soát bảo mật thông tin
 • Xây dựng thỏa thuận bảo mật NDA
 • Ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin
 • Triển khai công tác bảo mật thông tin
 • Giám sát, báo cáo
 • Review và audit công tác bảo mật

BÀI 9 – TỔNG KẾT DỰ ÁN

 • Quản lý các văn bản
 • Quản lý các hoạt động chuyển giao
 • Soạn thảo các văn bản kết thúc dự án
 • Thành quả đạt được của dự án và chính thức ký kết hoàn tất
 • Văn bản những bài học đạt được
 • Các quản lý về hành chánh