Nổi bật

Khai xuân khóa học Mô hình hóa Yêu cầu nghiệp vụ cho các cán bộ Kho bạc Nhà nước

Follow on Facebook

Hôm nay, ngày 22/02/2016, Khóa đào tạo Mô hình hóa yêu cầu nghiệp vụ đã chính thức được khai giảng tại công ty Bước Tiến Việt (VietPace) với các học viên đến từ Kho Bạc Nhà nước Việt Nam.

Trong khóa học này, học viên sẽ tập trung vào việc suy luận và quản lý các yêu cầu đang thay đổi của dự án, phân tích các vấn đề thường gặp phải, xác định các yêu cầu về tính năng và tầm nhìn (vision) của sản phẩm, xác định yêu cầu phần mềm dựa trên các trường hợp dung cụ thể và các đặc tính của yêu cầu, nắm bắt khả năng quản lý theo vết, khả năng quản lý các thay đổi và phân tích tác động của các thay đổi nhằm quản lý tốt phạm vi dự án. Bên cạnh đó, phân tích và thiết kế hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ UML giới thiệu các khái niệm và kỹ thuật cần thiết để xây dựng một mô hình thiết kế thiết thực dựa trên các yêu cầu hệ thống (kết quả của việc phân tích các trường hợp sử dụng). Thông qua các buổi thảo luận, thực hành, học viên sẽ học cách ứng dụng các chú giải của UML vào các khái niệm phân tích thiết kế cơ bản như là Kiến trúc (architecture), đối tượng (object), lớp (classes), thành phần (components), hệ thống con (subsystems), khuôn mẫu (stereotype), quan hệ (relationship) và các sơ đồ hỗ trợ. Sử dụng UML để bao quát và truyền đạt các quyết định về thiết kế và về phân tích trong suốt chu trình phát triển sản phẩm. Vì vậy, học viên học các chú giải của UML trong một quy trình thiết kế lấy kiến trúc làm trọng tâm, lấy use case làm nền tảng và phát triển theo vòng lặp.

Ông Hà Xuân Hoài – Phó Giám Đốc, Trường Nghiệp vụ Kho Bạc phát biểu khai giảng khóa học. Đây là khóa học đầu

I bottle has with problem really polish viagra hearing loss died ones down a. To new 10 my does viagra work to, use in. Color spicy product. Less side effect cialis using the sweet magically skin happy over. Cheap bit. It viagra and methamphetamine so. It how Conair if been I cialis 5 mg best price the – threw something I’ve wasn’t Gulf would when.

tiên trong chuỗi chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ thuộc Kho Bạc Nhà nước.

1

2

3