Nổi bật

Khóa học phòng thủ và tấn công với backtrack

Follow on Facebook

Tổng quan khóa học:

Ethical Hacking with Back|Track:  “Ethical Hacking with Back|Track” được thiết kế nhằm trang bị cho các chuyên gia CNTT nền tảng vững chắc, hiểu biết chuyên sâu về các phương pháp khai thác lỗ hổng bảo mật hệ thống mạng lưới điện toán, ứng dụng Web thông qua BackTrack 5, cũng như các kỹ thuật tấn công đa dạng: XSS Tunneling, Blind SQL Injection, MITM Attack Methods, Mobile Banking Defense-in-depth, Social Engineering Toolkit, Application Layer 7 DoS, Botnet RAT(Zeus, Spynet, Cybergate)

Đây là khóa học customized thiết kế dựa trên giáo trình của OWASP, Offensive Security và Ultimate Hacking Foundstone, cùng với các kinh nghiệm thực tế của giảng viên. Khóa học này sẽ hướng dẫn cho học viên trở thành chuyên gia bảo mật, hội tụ đủ kiến thức về ATTT, đồng thời kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng vào công việc.

Sau khi tham gia khóa học, học viên sẽ đạt được những kiến thức :

 • Hiểu khái niệm, nhận thức về Hacker, giải thích vai trò và khả năng của chuyên gia đánh giá bảo mật.
 • Xác định, phân loại các phần mềm độc hại tìm thấy trong mạng của tổ chức.
 • Giải thích, đánh giá các mối đe dọa và phương pháp phòng chống để bảo vệ an ninh tầng vật lý và phòng chống lừa đảo Social Engineering.
 • Hiểu biết cơ chế, kỹ thuật Footprinting để tìm hiểu về hệ thống mạng lưới trong tổ chức.
 • Hiểu biết cơ chế, kỹ thuật Port Scanning để xác định dịch vụ đang chạy trong hệ thống máy chủ và mạng của tổ chức.
 • Hiểu biết cơ chế, kỹ thuật Enumeration ( tìm tài nguyên, tài khoản, mật khẩu ) trong hệ thống Microsoft, Netware, Unix/Linux.
 • Hiểu biết cơ bản về lập trình C, HTML, Python và đặc biệt các xu thế an toàn thông tin trong năm 2011.
 • Hiểu biết, tìm kiếm, xác định lỗ hỗng trên Windows và tối ưu hóa hệ thống (Hardening).
 • Hiểu biết, tìm kiếm, xác định lỗ hỗng trên Linux và tối ưu hóa hệ thống (Hardening).
 • Hiểu và biết tiến hành phương pháp khai thác Web Application, Web Servers và cách bảo vệ chúng.
 • Hiểu biết, triển khai các thiết bị giải pháp bảo mật như : Firewall, IPS, Web Application Firewall, SIEM Log Management, Honeypot

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung chi tiết: vui lòng liên hệ địa chỉ email contact_hn@vietpace.com hoặc số điện thoại 046278