Nổi bật

Kiến trúc & Thiết kế phần mềm

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học:

Mục tiêu của môn học này là nhằm giới thiệu cho học viên các nguyên tắc thiết yếu của thiết kế kiến trúc. Môn học này sẽ cho các học viên làm quen với các khái niệm mới nhất trong kiến trúc phần mềm và cung cấp cái nhìn sâu sống còn về các vấn đề then chốt gây ảnh hưởng đến thiết kế hệ thống dùng chủ yếu phần mềm bên trong bối cảnh của một tổ chức và doanh nghiệp. Khi kết thúc khóa học, học viên sẽ hiểu rõ hơn

  • Vai trò về kĩ thuật, tổ chức và doanh nghiệp của kiến trúc phần mềm
  • Ảnh hưởng của bộ dẫn lái kiến trúc đối với thiết kế và hướng dẫn khêu gợi thiết kế
  • Phân tích bộ dẫn lái thiết kế
  • Hướng dẫn thiết kế và làm tài liệu các thiết kế kiến trúc
  • Tác động của các yếu tố thương mại và thừa tự lên các thiết kế kiến trúc
  • Các điểm nổi bật của kịch bản dựa trên đánh giá kiến trúc
  • Cách chuyển thực hành kiến trúc vào các tổ chức

Thời lượng: 5 ngày