Nổi bật

Kỹ nghệ kiểm thử phần mềm

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

  • Hiểu được các khái niệm tổng quan về kiểm thử và quy trình cơ bản của kiểm thử trong các mô hình phát triển phát triển phần mềm hiện nay
  • Trang bị cho học viên các kỹ thuật kiểm thử cơ bản và chuyên sâu tập trung vào các kỹ năng phân tích và thiết kế các đơn vị kiểm thử (Test Case).
  • Biết cách phân tích yêu cầu kiểm thử cho dự án (Test Design) và lên kế hoạch kiểm thử cho dự án đó (Test Plan).
  • Có khả năng quản lý lỗi trên các công cụ hỗ trợ (DMS; …) và viết các loại báo cáo tổng hợp sau mỗi giai đoạn kiểm thử phần mềm (Test Report)

Thời lượng: 5 ngày