Nổi bật

Kỹ nghệ yêu cầu

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu và đánh giá về các nguyên tắc của kỹ nghệ yêu cầu.
 • Hiểu các cấu phần của Kỹ nghệ yêu cầu và quy trình qua đó những cấu phần này cùng làm việc để tạo ra bản đặc tả các yêu cầu được xác định rõ ràng.
 • Mô tả tầm quan trọng của các yêu cầu trong vòng đời phát triển phần mềm.
 • Mô tả cách thức các yêu cầu được sử dụng để giải quyết các vấn đề doanh nghiệp và tạo nên các sản phẩm và các giải pháp đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
 • Sử dụng các thực hành Kỹ nghệ phần mềm trong thế giới phần mềm cạnh tranh ngày càng cao.
 • Tổ chức và tạo điều kiện về trao đổi thông tin giữa các bên liên quan, người dùng và người phát triển phần mềm.
 • Cung cấp các kĩ thuật và phương pháp mà các bên liên quan và người phát triển phần mềm có thể sử dụng để trao đổi thông tin về các nhu cầu của mình và đi đến hiểu biết chung về các yêu cầu phần mềm.
 • Hiểu các rủi ro và các vấn đề trong quy trình kỹ nghệ phần mềm.
 • Lập kế hoạch và giai đoạn phát triển yêu cầu.
 • Khêu gợi và phân tích các yêu cầu đúng đắn và hiệu quả.
 • Làm tài liệu và kiểm nghiệm các yêu cầu theo cách thức chất lượng cao.
 • Quản lý những thay đổi các yêu cầu trong quy trình phát triển phần mềm.
 • Thích ứng các thực hành yêu cầu cho dự án một cách thành công.
 • Tổ chức và chuẩn bị khởi động dự án.

Thời lượng: 5 ngày