Nổi bật

Nền tảng giải pháp đồng bộ CSDL Oracle GoldenGate

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

Khóa học giới thiệu kiến trúc Oracle Goldengate và các tính năng của sản phẩm. Học viên sẽ được học cách cài đặt Oracle Goldengate và chuẩn bị môi trường đồng bộ ở phía nguồn và đích. Khóa học sẽ hướng dẫn cách sử dụng các câu lệnh Oracle Goldengate GGSCI hiệu quả để cấu hình các tiến trình đồng bộ phía nguồn (Extract), phía đích (Replicat), và khởi tạo dữ liệu ban đầu (Initial Load). Học viên cũng được học về các trail và file sử dụng Data Pump, tạo các file tham số, và quản lý các Oracle Goldengate instance.

Đối tượng tham gia

  • Quản trị CSDL Oracle
  • Quản trị hệ thống ETL

Thời gian khóa học : 4 ngày