Nổi bật

Pháp lý trong CNTT

Follow on Facebook

 

Đối tượng : Lãnh đạo, Cán bộ trong lĩnh vực quản lý ICT

Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên tham dự sẽ đạt được những kỹ năng :

Về kiến thức: Giúp học viên nhận thức được các kiến thức lý luận và thực tiễn về pháp luật liên quan đến ICT như:

 • Một số vấn đề trong tổ chức và thực hiện Luật đầu tư trong
  CNTT-TT
 • Một số nội dung cơ bản về vấn đề thuế trong lĩnh vực CNTT;
 • Một số nội dung cơ bản về xuất nhập khẩu liên quan đến CNTT
 • Một số nội dung cơ bản về mục lục ngân sách nhà nước và chi ngân sách nhà nước;
 • Một số nội dung cơ bản về hoạt động mua sắm của Chính phủ;
 • Một số nội dung liên quan đến việc cam kết quốc tế của
  Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ CNTT;
 • Một số nội dung trong thực hiện Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu

Về phương pháp, kỹ năng:

 • Giúp học viên có được phương pháp tiếp cận các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực CNTT dưới góc độ pháp luật kinh tế, dân sự và hành chính. Phân biệt được quan hệ giữa các chủ thể liên quan đến lĩnh vực CNTT trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với các chủ thể khác như doanh nghiệp, nhà đầu tư, cá nhân kinh doanh để có các phương pháp luận khoa học trong xử lý các hoạt động quản lý mà học viên đang đảm nhiệm.
 • Giúp học viên xác định được tư cách của các chủ thể đặc biệt là của học viên trong việc thực hiện công tác ở cơ quan và mọi hoạt động cá nhân khi tham gia vào các quan hệ xã hội đặc biệt là các quan hệ pháp luật hành chính, dân sự, kinh tế.
 • Có khả năng tổ chức thực hiện pháp luật liên quan đến lĩnh vực CNTT theo nhiệm vụ được phân công ở cơ quan.

Về ý thức, tư tưởng:

 • Hiểu và tuân thủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Hiểu được ý nghĩa, vai trò, mục đích và tính tất yếu khách quan của kinh tế thị trường và vai trò của Nhà nước trong quản lý các chủ thể kinh doanh trong lĩnh vực CNTT.

Thời lượng : 5 ngày