Nổi bật

Quản lý dự án phần mềm

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên khung kiến thức, kỹ năng quản lý dự án chuẩn của Học viện quản lý dự án quốc tế (PMI – Project Management Institutes) cũng như các kinh nghiệm thực tế về sản xuất phát triển phần mềm.

Nội dung của chương trình bao gồm các kiến thức cốt lõi về quản lý dự án nói chung bao gồm: quản lý phạm vi, quản lý chất lượng, quản lý nhân lực, quản lý thông tin / giao tiếp, quản lý rủi ro.  Bên cạnh đó, khóa học còn cung cấp các kỹ năng và công cụ cần thiết cho việc quản lý dự án, cụ thể trong lĩnh vực phần mềm, như: các quy trình, ước tính chi phí, lên kế hoạch, theo dõi giám sát qui trình phát triển phần mềm cũng như quản lý cấu hình / thay đổi khi phát triển.

Hoàn thành tốt khóa học, học viên có thể nắm được đầy đủ các kiến thức cốt lõi về quản trị dự án nói chung, những kiến thức cơ bản về quản lý dự án phần mềm nói riêng, từ đó tạo cơ sở tốt giúp học viên có thể tham gia quản lý hay đóng vai trò quan trọng trong các dự án phần mềm.

Thời lượng: 5 ngày