Nổi bật

Quản lý dự án theo chuẩn PRINCE2 – PRACTITIONER

Follow on Facebook

Giới thiệu

PRINCE2 là một trong những phương pháp quản lý dự án khoa học và phổ biến nhất. Khóa học cung cấp một lộ trình rõ ràng cho việc quản lý và triển khai các dự án thành công. Khóa học PRINCE2 sử dụng phương pháp học tập tương tác để phát triển kỹ năng vận dụng PRINCE2 cho các dự án một cách hiệu quả

Mục tiêu khóa học

Kết thúc khóa học học viên có thể

  • Hiểu rõ sự cần thiết cho quản lý dự án và phương pháp tiếp cận của PRINCE2 đối với những yêu cầu của dự án
  • Hiểu các mô hình và tiến trình quản lý dự án theo chuẩn PRINCE2
  • Chuẩn bị lập kế hoạch dự án sử dụng các kỹ thuật lập kế hoạch dựa trên sản phẩm đầu ra của dự án
  • Phân tích rủi ro và quản lý rủi ro cho dự án
  • Quản lý tài liệu cho dự án
  • Hiểu rõ và áp dụng kỹ thuật cho việc quản lý phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng và kiểm soát thay đổi

Thời lượng : 5 ngày