Nổi bật

Quản lý hợp đồng CNTT nâng cao

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

+ Nắm vững các hình loại hợp đồng thông dụng sử dụng trong các dư án CNTT.

+ Quản lý hiệu quả các hợp đồng trong khuôn khổ các dự án CNTT

+ Kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết và quản lý các loại hợp đồng cung cấp  và triển khai hệ thống công nghệ thông tin

+ Phân biệt quản lý hợp đồng đối với dự án trong nước và với dự án ODA sử dụng mẫu hợp đồng của Ngân hàng thế giới

Phương pháp đào tạo của Khoá học: Lấy học viên làm trung tâm

  • Học viên theo dõi bài giảng / giảng viên nêu vấn đề và gợi ý, hỗ trợ trong quá trình học
  • Thực hành và thảo luận theo nhóm có sự hỗ trợ của giảng viên
  • Liên hệ thực tiễn và thực hành kỹ năng soạn thảo, giám sát thực hiện hợp đồng trong khuôn khổ các dự án CNTT mà học viên là chủ thể có liên quan;

Thời lượng: 5 ngày