Nổi bật

Quản lý hợp đồng ODA về CNTT

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học, học viên sẽ nắm vững những kỹ năng sau

+ Nắm vững các hình loại hợp đồng thông dụng sử dụng trong các dư án ODA.

+ Quản lý hiệu quả các hợp đồng trong khuôn khổ các dự án ODA

+ Phân biệt quản lý hợp đồng đối với dự án trong nước và với dự án ODA sử dụng mẫu hợp đồng của Ngân hàng thế giới

+ Kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết và quản lý các loại hợp đồng cung cấp  và triển khai hệ thống công nghệ thông tin

Thời lượng: 5 ngày