Nổi bật

Quản Trị Yêu Cầu Với Các Trường Hợp Sử Dụng (Use Cases)

Follow on Facebook

Giới thiệu khái quát:

Khoá học Quản Trị Yêu Cầu Với Các Trường Hợp Sử Dụng truyền đạt cho học viên các kỹ năng mô hình hoá các Use Case và quản lý các yêu cầu. Học viên sẽ tập trung vào việc suy luận và quản lý các yêu cầu đang thay đổi của dự án, phân tích các vấn đề thường gặp phải, xác định các yêu cầu về tính năng và tổng quan (vision) của sản phẩm, xác định yêu cầu phần mềm dựa trên các use case và các đặc tính của yêu cầu, nắm bắt khả năng quản lý theo vết, khả năng quản lý các thay đổi và phân tích tác động của các thay đổi nhằm quản lý tốt phạm vi dự án.

Ngoài ra, khoá học còn minh hoạ việc sử dụng các kỹ năng quản trị yêu cầu và mô hình hoá các use case để xác định và tài liệu hoá các yêu cầu theo đúng yêu cầu của các bên có liên quan. Đặc biệt, thông qua các bài tập thực hành, học viên sẽ có được kinh nghiệm thực tế trong phát triển các use case.

Đối tượng tham gia:

Nhóm 1: gồm những học viên có nhu cầu trực tiếp tham gia vào quá trình suy luận và xác định yêu cầu phần mềm như

 • Chuyên viên phân tích hệ thống
 • Chuyên viên phân tích yêu cầu
 • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Nhóm 2: gồm những học viên có vai trò như người sử dụng các yêu cầu phần mềm để có thể đọc, xác định tính chân thực, biên dịch và lập kế hoạch dự án dựa trên các yêu cầu phần mềm của hệ thống. Những thành viên này gồm:

 • Giám đốc dự án
 • Các chuyên viên phân tích và thiết kế phần mềm.
 • Chuyên viên kiểm nghiệm và thiết kế quy trình kiểm định chất lượng
 • Khách hàng và người sử dụng

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:

 • Ứng dụng các kỹ năng quản trị yêu cầu để hình thành một văn bản mô tả cụ thể các yêu cầu của sản phẩm.
 • Nắm bắt và tài liệu hoá các yêu cầu dựa trên các kỹ thuật mô hình hoá các use case.
 • Xây dựng các yêu cầu trong các dự án phát triển theo vòng lặp.
 • Phân cấp các tài liệu yêu cầu và đưa ra các tiêu chuẩn để xác định các cấp độ của yêu cầu
 • Sử dụng các thuộc tính của yêu cầu và khả năng quản lý theo vết để quản lý phạm vi của dự án và thay đổi trong suốt quá trình phát triển sản phẩm.

Sử dụng các yêu cầu làm định hướng cho các thiết kế, kiểm nghiệm và lập tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Thời lượng : 5 ngày