Nổi bật

Thực hành quản lý và đánh giá rủi ro theo chuẩn ISO 27001

Follow on Facebook

Tổng quan khóa học
Thông tin vô cùng cần thiết cho họat động, và trong những trường hợp đặc biệt gắn với sự sống còn của doanh nghiệp. ISO/IEC 27001:2005 là tiêu chuẩn quốc tế duy nhất dùng để đánh giá và đưa ra những yêu cầu đối với Hệ Thống Quản Lý An ninh Thông Tin (ISMS). Tiêu chuẩn này được thiết kế để bảo đảm sự lựa chọn biện pháp kiểm soát An ninh thích hợp, giúp bảo vệ các tài sản thông tin và mang lại lòng tin cho các bên có liên quan, đặc biệt là khách hàng.
Một trong những yêu cầu quan trọng của Hệ thống quản lý an ninh thông tin là làm thế nào để đánh giá được các rủi ro về an ninh thông tin để xây dựng có biện pháp quản lý thích hợp.
Mục tiêu đào tạo

  • Cung cấp cho các học viên các phương pháp đánh giá rủi ro về an toàn thông tin trong quá trình quản lý đặc biệt là các Đơn vị đã và đang xây dựng hệ thống ISMS nhằm giúp học viên/ tổ chức có thể:
    • Nhận biết rủi ro ANTT
    • Phân tích rủi ro ANTT
    • Ước lượng, đánh giá rủi ro ANTT
  • Phương pháp và trình tự đánh giá rủi ro, bảo mật, thất thoát tài sản thông tin trong quá trình thiết kế, phát triển, vận hành một hệ thống CNTT

( bao gồm phần mềm, phần cứng, truyền dẫn, con người, hình thức và phương pháp xử lý, lưu trữ và khai thác thông tin dữ liệu)

  • Phương pháp và trình tự quy chuẩn trong quá trình gap khi áp dụng chuẩn bảo mật PCI-DSS
  • Sauk hi hoàn thành học viên có thể hiểu rõ cách thức thực hiện, quản trị rủi ro trong phần công việc của mình và tj đánh giá được rủi ro trong hệ thống và triển khai theo tiêu chuẩn quốc tế ISO -27005

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung chi tiết: vui lòng liên hệ số điện thoại 0462780050 hoặc địa chỉ email: contact_hn@vietpace.com