Nổi bật

Xây dựng chính sách công trong CNTT

Follow on Facebook

Mục tiêu khóa học Khóa học cung cấp các kỹ năng

Giúp học viên nâng cao nhận thức của cán bộ chủ chốt về chính sách công trong CNTT liên quan đến cải cách hành chính, xây dựng đề án, dự án, phân tích, đánh giá chính sách công trong lĩnh vực CNTT Thời lượng: 5 ngày